Zaparcia nawykowe-terapia książką cz.3

Bar­dzo pomocną w oswojeniu problematycznej kupki jest książka wy­daw­nic­twa Dwie Sio­stry “Kupa” au­tor­stwa Ni­coli Davies „Kupa. Przyrodnicza wycieczka na stronę”.ksiazkakupaKsiążka przeznaczona jest dla dzieci starszych 5-7 letnich. Po­dob­nie jak w książce “O ma­łym kre­cie…” kup­kowe kwe­stie oma­wiane są nie do­ty­ka­jąc dziecka bez­po­śred­nio. I jak na­pi­sał Adam Waj­rak (nasz ulu­biony Pan od zwie­rza­ków wsze­la­kich): “może­cie ku­po­wać swoim dzie­ciom różne ko­lo­rowe atlasy i przy­rod­ni­cze en­cy­klo­pe­die, a i tak za­pew­niam was, że nie do­wie­dzą się z nich tyle na te­mat zwie­rząt, co z tego uro­czego dziełka.

Żadne ślady i tropy nie po­wie­dzą tyle o zwie­rzę­cym życiu, ile wła­śnie naj­bar­dziej prze­mil­czana cząstka na­tury, czyli kupa. Ja sam po wielu la­tach spę­dzo­nych w le­sie, wśród róż­nych dzi­kich stwo­rzeń, wiem jedno na pewno: po­każ­cie mi kupę, a po­wiem wam, jak żyje to, co ją zro­biło” . Jed­nego mo­że­cie być pewni: książka dy­stan­suje dzieci od pro­ble­ma­tycz­nej kupy. Oka­zuje się, że kupa może być in­te­re­su­jąca, cie­kawa i bar­dzo… za­gad­kowa. Na­prawdę warto.

autor: Nicola Davies
ilustracje : Neal Layton
Wydawnictwo: Dwie Siostry
Wymiary: 245 x 155 x 9
Wydanie: 3
Oprawa:twarda
Ilość stron:62
Rok wydania:2008
ISBN: 9788360850695

5.00 avg. rating (81% score) - 1 vote