Może POMELO?

pomeloSe­zon świe­żych owoców-źródła na­tu­ral­nego błon­nika dla dzieci– jesz­cze przed nami, a na­sze piw­niczne za­pasy do­mo­wych kom­po­tów nie­uchron­nie zmie­rzają ku koń­cowi. Ma­lusz­kom za­pewne znu­dziły się już i ja­błuszka i mro­żone ma­liny, po­rzeczki czy wi­śnie.
Co no­wego mo­żemy za­pro­po­no­wać na­szym za­par­ciusz­kom?
POMELO to świetna pro­po­zy­cja dla za­par­ciusz­ków, które lu­bią słod­kie po­ma­rań­cze, a nie prze­pa­dają za grejp­fru­tami! Praw­dziwa słodka py­chotka!
Owoc po­melo  jest cy­tru­sem dość po­kaź­nych roz­mia­rów, ważą na­wet do 2 kg; mają jed­nak bar­dzo gruba skórę – do 5 cm.   Ma­jąc to na uwa­dze, pod­czas za­ku­pów wy­bie­rajmy jak naj­cięż­sze owoce, po­nie­waż im lżej­szy owoc, tym mniej za­wiera soku, a im cięż­szy, tym śwież­szy.
Po­melo jemy na su­rowo lub w po­łą­cze­niu z in­nymi owo­cami, w for­mie sa­łatki. Po ob­ra­niu gru­bej ze­wnętrz­nej skóry na­leży do­kład­nie usu­nąć białą gąb­cza­sta skórkę. Cząstki po­melo roz­ry­wamy (bywa, że są już po­pę­kane, a miąższ wi­doczny; jest to nor­malne), a miąższ wy­do­by­wamy ze skó­rek. Są one gorz­kie, tak jak w grejp­fru­cie, i nie jemy ich.
Po­melo za­wiera naj­wię­cej wit. C ze wszyst­kich do­stęp­nych w Pol­sce cy­tru­sów. Za­wie­rają także wi­ta­miny z grupy B, wapń, ma­gnez, żelazo, po­tas.
Owoc może być żółty, żółto­zie­lony lub ró­żowy. Do Pol­ski tra­fia głów­nie z In­dii, Chin, Taj­lan­dii, Ma­le­zji oraz Izra­ela.
Dla mam ważna in­for­ma­cja: w przy­padku po­melo nie za­cho­dzi in­te­rak­cja z le­kami (jak np. dzieje się z po­ma­rań­czami i grejp­fru­tami, któ­rych nie po­da­jemy dziecku przyj­mu­ją­cemu an­ty­bio­tyki), a więc jest to owoc dla każ­dego.
Jest też do­mo­wym an­ti­do­tum na nad­kwa­sotę (po­tocz­nie okre­ślaną “zgagą”), ob­ni­żoną od­por­ność czy de­pre­sję — działa ko­jąco na sys­tem ner­wowy. Owoc w wa­run­kach do­mo­wych można prze­cho­wy­wać na­wet do czte­rech miesięcy.

 

Banan. Wspaniały owoc dla zaparciuszka.

Dro­gie Mamy, bar­dzo czę­sto w roz­mo­wach z Wami pada stwier­dze­nie, “nie po­daję mo­jemu Ma­lusz­kowi bananów”. 

Ale DLACZEGO, py­tam?banan
To, że ba­nany za­leca się w die­cie przy bie­gun­kach ab­so­lut­nie nie oznacza , że po­wo­dują za­par­cia lub im sprzy­jają!!!
Ba­nan za­leca się w cza­sie bie­gunki, bo to lek­ko­strawny po­si­łek do­star­cza­jący du­żej dawki lek­ko­straw­nych wę­glo­wo­da­nów, soli mi­ne­ral­nych, wi­ta­min i po­tasu (na 100 g ba­nana aż 395 mg po­tasu). Ale to także źró­dło w pełni przy­swa­jal­nego żelaza oraz  BŁONNIKA. Co wię­cej, ba­nany za­wie­rają en­zymy przy­spie­sza­jące pro­ces tra­wie­nia, a tym sa­mym i wydalania.

Czy­taj da­lej

Co z tą pieluszką? Zaparcia u dwulatka.

Dro­gie Mamy dwu­lat­ków,
za­par­cia u 2-latka po­ja­wiają się naj­czę­ściej z dwóch po­wo­dów:
— dieta mleczna (na­wet 3 po­siłki mleczne), a ra­czej nie­roz­sze­rzony pra­wi­dłowo ja­dło­spis dwu­latka lub
— nie­udane od­pie­lusz­ko­wa­nie. 
I wła­śnie tą kwe­stię chcia­ła­bym sze­rzej omó­wić. dwulatek
Pie­luszka jest z dziec­kiem od pierw­szego dnia życia. Jest dla niego oczy­wi­sto­ścią, pewną stałą. Dla­tego zda­rza się, że za­bra­nie tego sta­łego punktu w co­dzien­no­ści na­ru­sza po­czu­cie bez­pie­czeń­stwa dwu­latka.
Dla­tego: od­pie­lusz­ko­wu­jemy dwu­latka wtedy, gdy on sam tego chce. Roz­ma­wiajmy z nim o tym, od­wo­łu­jąc się do prak­tycz­nych kwe­stii: wy­gody, kom­fortu (“Czy chciał­byś zdjąć pie­luszkę i zo­ba­czyć jak bez niej jest wy­god­nie?”, “Chcesz zo­ba­czyć jak wy­god­nie jest ro­bić ro­we­rek nóż­kami bez pie­luszki?”).
Ni­gdy nie przy­wo­łujmy przy­kładu in­nych dzieci jako po­rów­na­nia, oceny (“a Ma­ciuś już nie nosi i Ty też nie po­wi­nie­neś”). Można użyć tej in­for­ma­cji w for­mie (“ko­cha­nie, czy wiesz że Ma­ciuś zre­zy­gno­wał z pie­luszki? Może chciał­byś zo­ba­czyć jak cho­dzi się bez pie­luszki?”). Po­na­wiajmy py­ta­nie co ja­kiś czas, ale nie na­ci­skajmy, bo 2-latek MUSI CHCIEĆ.

Czy­taj da­lej

Błonnik dla dzieci — zmiany w opisie produktu

Dro­dzy Rodzice,

z przy­jem­no­ścią in­for­mu­jemy, iż opisy znaj­du­jące się na opa­ko­wa­niu pre­pa­ratu “Błon­nik dla dzieci + żywe kul­tury bak­te­rii” firmy ASP Czech s.r.o.  są zgodne z wy­mo­gami Roz­po­rzą­dze­nia Ko­mi­sji Unii Eu­ro­pej­skiej nr 432/2012 o oświad­cze­niach zdrowotnych. 

MEDICOL_blonnik_dla_dzieci_02_560x800 MEDICOL_blonnik_dla_dzieci_tyl_02_560x800
Klik­nij aby powiększyć Klik­nij aby powiększyć

Za­pra­szamy do sklepu dys­try­bu­tora (link)

Zaparcia nawykowe-terapia książką cz.3

Bar­dzo po­mocną w oswo­je­niu pro­ble­ma­tycz­nej kupki jest książka wy­daw­nic­twa Dwie Sio­stry “Kupa” au­tor­stwa Ni­coli Da­vies “Kupa. Przy­rod­ni­cza wy­cieczka na stronę”.ksiazkakupaKsiążka prze­zna­czona jest dla dzieci star­szych 5–7 let­nich. Po­dob­nie jak w książce “O ma­łym kre­cie…” kup­kowe kwe­stie oma­wiane są nie do­ty­ka­jąc dziecka bez­po­śred­nio. I jak na­pi­sał Adam Waj­rak (nasz ulu­biony Pan od zwie­rza­ków wsze­la­kich): “może­cie ku­po­wać swoim dzie­ciom różne ko­lo­rowe atlasy i przy­rod­ni­cze en­cy­klo­pe­die, a i tak za­pew­niam was, że nie do­wie­dzą się z nich tyle na te­mat zwie­rząt, co z tego uro­czego dziełka.

Czy­taj da­lej

Zaparcia nawykowe — terapia książką cz.2

Mamo, Tato,

nie­które dzieci kupki zwy­czaj­nie się brzy­dzą. To dla nich coś wstręt­nego, obrzy­dli­wego, okrop­nego, a cza­sami na­wet strasz­nego. Dla­tego mu­simy po­móc Ma­lusz­kowiO-Malym-Krecie-Ktory-Chcial-Wiedziec-Kto-Mu-Narobil-Na-Glowe_Werner-Holzwarth kupę od­cza­ro­wać, “oswoić”.
Książka “O Ma­łym Kre­cie, który chciał wie­dzieć, kto mu na­ro­bił na głowę” w na­tu­ralny i nie­zwy­kle za­bawny spo­sób wy­ja­śnia Ma­lusz­kowi , że WSZYSCY ro­bimy kupkę, i lu­dzie, i zwie­rzątka. Książka oswaja Ma­luszka nie tylko z sa­mym “fak­tem” ro­bie­nia kupki, ale także z tym, że kupki są bar­dzo różne, a i dźwięki, które kupki wy­dają też mogą być prze­różne i za­ska­ku­jące. Książka ta jest nie­zwy­kle przy­datna pod­czas te­ra­pii wy­pro­wa­dza­nia z za­parć na­wy­ko­wych dzieci młod­szych (2–4 latków).

Czy­taj da­lej

Zaparcia nawykowe — terapia książką cz.1

Czy rze­czy­wi­ście można na­pi­sać całą książkę o ku­pie, jej za­pa­chach, pusz­cza­niu bą­ków iMala-ksiazka-o-kupie jed­no­cze­śnie zi­lu­stro­wać jej różne kształty i roz­miary? Ta­aak! — krzykną dzieci, które się o to za­pyta. Ich sto­su­nek do spraw zwią­za­nych z cia­łem gra­ni­czy z fa­scy­na­cją, a przy tym po­zba­wiony jest wszel­kiego wstydu. Jakże czę­sto dzieci z dumą po­ka­zują swoje pełne noc­niczki. Bar­dzo nie­wielu do­ro­słych po­trafi mó­wić, a co do­piero pi­sać o ku­pie lub ją ry­so­wać. Per­nilla Stal­felt zro­biła to pierw­sza i to z wiel­kim suk­ce­sem. Mała książka o ku­pie zy­skała w Szwe­cji wy­soką po­zy­cję wśród li­te­ra­tury dzie­cię­cej i stała się dzie­cię­cym be­st­sel­le­rem. Być może dzięki temu, że na­pi­sana jest pro­stym, zro­zu­mia­łym dla dziecka ję­zy­kiem, a co naj­waż­niej­sze — bar­dzo dow­cip­nie. Treść do­peł­niają do­sko­nałe, ko­lo­rowe ob­razki. Au­torka bez za­że­no­wa­nia pi­sze o za­twar­dze­niu, bie­gun­kach, wi­zy­tach w to­a­le­cie, o tym, że np. kwiatki i tru­skawki po­trze­bują kupy, aby mo­gły ro­snąć, itd. A także o tym, że na­wet naj­więk­sze gwiazdy fil­mowe, mo­delki z pierw­szych stron ga­zet, pił­ka­rze i kró­lo­wie, po­dob­nie jak zwy­kli lu­dzie — też ro­bią kupę. Książka jest nie­zwy­kle po­mocna w “od­cza­ro­wa­niu” kupki w przy­padku dzieci 3–6 letnich.

Ty­tuł ory­gi­nału: Bajs­bo­ken
Tekst: Stal­feld Per­nilla
Prze­kład: Iwona Ję­drze­jew­ska
Se­ria: Bez tabu
Data wy­da­nia: Ma­rzec 2011
Ilość stron: 32
For­mat: 170 mm x 240 mm
ISBN 978–83-7554–069-7
Pre­miera: maj 2008

Za­pra­szamy do sklepu dys­try­bu­tora (link)

 

Błonnik dla dzieci — nowe opakowanie

Sza­nowni Państwo,

In­for­mu­jemy, iż “Błon­nik dla dzieci + pro­bio­tyki” firmy ASP Czech s.r.o. do­stępny jest już w no­wych opa­ko­wa­niach. Zmiana opa­ko­wa­nia była spo­wo­do­wana  wpro­wa­dze­niem pro­duktu do ap­tek oraz wy­da­niem po­zy­tyw­nej opi­nii o pre­pa­ra­cie przez pol­ską pla­cówkę naukową.

MEDICOL_blonnik_dla_dzieci_01_700x1000 MEDICOL_blonnik_dla_dzieci_tyl_01_700x1000
Klik­nij aby powiększyć Klik­nij aby powiększyć

Za­pra­szamy do sklepu dys­try­bu­tora (link)

ASP Czech s.r.o.

ASP Czech s.r.o.

ASP Czech s.r.o. jest cze­ską firmą zaj­mu­jąca się pro­duk­cją i dys­try­bu­cją su­ple­men­tów diety oraz licz­nych pro­duk­tów z grupy zdro­wej żyw­no­ści. Ist­nieje na rynku od 1996 r.

No­wo­cze­sne za­ple­cze la­bo­ra­to­ryjne, tech­no­lo­giczne i pro­duk­cyjne oraz stała współ­praca z cze­skimi pla­ców­kami na­uko­wymi po­zwo­liła stwo­rzyć sze­roką gamę pre­pa­ra­tów i su­ple­men­tów wspo­ma­ga­ją­cych zdrowe od­ży­wia­nie. Czy­taj da­lej